top of page

תיקי תיעוד למבנים היסטוריים

תיקי תיעוד ושימור למבנים היסטוריים הינם עבודת מחקר מעמיקה המבוצעת עבור מבנים המיועדים לשימור היסטורי.

עבודת המחקר כוללת מחקר היסטורי אדריכלי וקונסטרוקטיבי על מנת למצות את ערכי המבנה המוביל לאופי השימור.

בתיק פרקים העוסקים בנושאים הבאים:

  • תולדות הבניין ושלבי הבנייה

  • תיעוד המבנה והסביבה הקרובה

  • תיעוד היסטורי והיבטים אורבאניים של המבנה

  • תיעוד וניתוח חזיתות המבנה.

  • ניתוח כללי ושימושי עבר תיעוד פרטי בניין מקוריים קיימים

  • תיעוד סביבת הבניין

  • טכנולוגיית בנייה וחומרים, תוכניות וחתכים.

  • צילומים של המבנה

  • דו"ח הנדסי של מצב הקונסטרוקציה

  • המלצות לשימור ותוספות בנייה, מסקנות אדריכליות לשימור.

במשרד עובד צוות של אדריכלי שימור מומחים, היסטוריונים ותחקירנים המתמחים באיסוף וניתוח חומר צילומי והיסטורי לצורך הכנת התיקים.

להלן רשימת תיקי התיעוד שביצע המשרד:

bottom of page