top of page

בניין הסראיה, בית המושל התורכי, מרכז תרבות תורכיה |מיקום: כיכר השעון, יפו | מזמין: עיריית תל-אביב, משרד התיירות | שטח: 1100 מ"ר | שנת ביצוע: 2004   

מבנה הסראיה נבנה בשנת 1896 כבית השלטון התורכי החדש מחוץ לחומת העיר יפו. המבנה נבנה בסמוך למבנה נוסף שהפך מאוחר יותר לבית המושל. מבנה הסראיה פוצץ בשנת 1947 ע"י הלח"י, לאחר הפיצוץ שרד רק חלק מהחזית המקורית של הבניין. מאז שנת 1947 נותרו שני המבנים נטושים ועם השנים מצבם הדרדר על לכדי סכנת התמוטטות.

כתהליך מקדים לעבודת השיקום, נכתב תיק תיעוד לשימור המבנה ובו ניתוח קונסטרוקטיבי, צילומים היסטוריים, ותיעוד של פרטי הבניין המקוריים, במטרה להגיע למצבו המקורי של המבנה.

במבנה בית המושל עבודות השיקום והשחזור התמקדו בשיקום חזיתות המבנה והחזרתם למצבם המקורי תוך מתן פתרונות הנדסיים בטכניקות שונות לחיזוקו של המבנה. בנוסף שוחזרו המרפסות המקוריות הזיזים והמעקות, פרטי הנגרות, סורגי המתכת, עמודי אבן, הקשתות, קרניזי הגג והגג.

במבנה הסראיה, ממנו נותר לאחר הפיצוץ רק חלק מהחזית המקורית ולא נותר דבר מהמבנה עצמו, הוחלט לשקם את החזית הראשית בלבד וליצור גן בכל השטח בו היה קיים המבנה בעבר. תוכנית הגן מתבססת על תוכנית החדרים של קומת הקרקע, בכל חדר ניטע עץ דקל.

שיקום החזית התמקדה בשחזור עמודי המבנה והכותרות היוניות בטכניקה מודרנית של קליפת GRC שלתוכה נוצק בטון.

העבודות שבוצעו במבנה הסראיה מהוות שלב ביניים עד לקיומו של דיון מעמיק בשאלה האם יש לשחזר את המבנה כולו בהתאם לתוכניתו המקורית או לבצע תוספות בנייה במסת המבנה המקורי תוך שימוש באלמנטים ארכיטקטוניים מודרניים.

איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום|שימור|שיחזור
bottom of page