top of page

שער המשטרה ביפו | מיקום: כיכר השעון, יפו, חזית מערבית | מזמין: חברת אתרים ומשטרת ישראל | שטח: שטח שיקום החזיתות כ-2000 מ"ר | שנת ביצוע:  2000

איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור
איל זיו אדריכלים-שיקום,שימור,שיחזור

מבנה בית המעצר (הקישלה) ותחנת המשטרה הינם מכלול מבנים בדופן הצפונית של כיכר השעון. המבנה שימש בעבר כמבצר הצפוני של יפו ולאחר מכן כבית מעצר תורכי, בריטי ותחנת משטרה ישראלית.
בפרוייקט שוקם חזית שער המשטרה והחזיתות הצפוניות.

שיקום השער כלל את שיקום המכלול הקונסטרוקטיבי, אבן הטוגרה (אבן החותם של הסולטאן עבדול חמיד השני), עמודי האבן משני צידי הקשת וחזיתות האבן. בתהליך הוחלפו אבנים וחלקי קרניזים ושוחזרו אבנים חסרות.

החזית הצפונית היוותה חלק מחומת העיר של יפו וכך גם החלקלקה (משטח משופע שהינו שריד מחומת המבצר). בתהליך העבודה שוקמו חזיתות המבנה, הוחלפו אבנים פגומות וחוזק המכלול הקונסטרוקטיבי. נעשה חישוף מעמיק של אבן הכורכר שהיתה מחופה בשכבות טיח שונות.

עבודות אלה אפשרו לשווק את המבנה כמבנה אטרקטיבי בעל פוטנציאל ערכי, היסטורי גבוה. המבנה אמור להפוך בזמן הקרוב למלון בוטיק.

bottom of page