top of page

החזית המערבית של כיכר השעון - יפו מזמין: עיריית תל-אביב והחברה הממשלתית לתיירות | שטח: שטח שיקום החזיתות כ-1500 מ"ר | שנת ביצוע: 2002   

איל זיו - משרד אדריכלים
איל זיו - משרד אדריכלים
איל זיו - משרד אדריכלים
איל זיו - משרד אדריכלים
איל זיו - משרד אדריכלים
איל זיו - משרד אדריכלים
איל זיו - משרד אדריכלים
איל זיו - משרד אדריכלים
איל זיו - משרד אדריכלים
איל זיו - משרד אדריכלים
איל זיו - משרד אדריכלים
איל זיו - משרד אדריכלים

חזית מכלול החנויות הפונות לכיכר. בחלקו הצפוני צמוד לבית המעצר התורכי (הקישלה) במרכזו שער חסאן בק בכניסה למסגד אל מחמודייה ובחלקו הדורמי כניסה לרחוב רוסלאן ולשער ירושלים. מכלול החנויות נבנו עם התפתחות כיכר השעון בסיס שנת 1880. החנויות בנויות כחללי קמרונות המתבטאים בחזית בקשתות גדולות. לפני השיקום, חלק מהקשתות היו אטומות וחלקן היו הרוסות.

כתהליך מקדים לשיקום, נעשה תיעוד היסטורי על בסיס צילומים בהם נחשפו מתארי הקשתות. בתהליך השיקום נעשה חישוף של אבן הכורכר, כיחול והחלפת אבנים פגועות, שחזור אבני הראשה של הקשתות, החלפת חלונות ראווה וסוככים בחנויות ושוקם שער חסן בק.

הפרוייקט נעשה בתיאום מלא עם בעלי החנויות ולפי דרישות המסחר שלהם. למרות דרישות שונות של בעלי החנויות, החזית שוקמה תוך שמירה על אחידות סגנונית שמירה על המבנה המקורי של החזית, ככל הניתן.

הפרוייקט תוכנן כך שיהיה בעל יכולת הקרנה על הסביבה המיידית ויעודד שיקום פנים החנויות ע"י בעלי החנויות.

bottom of page